Hình ảnh

Bộ Môn Kỹ Thuật Nông Nghiệp - Khoa Phát triển Nông thôn

Giới thiệu

BỘ MÔN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Bộ môn sẽ trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với các đơn vị liên quan, thực hiện đào tạo và quản lý các lớp CN và học phần liên quan học tại khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ.

Đào Tạo

Giảng dạy đại học

- Có nhiệm vụ quản lý học vụ ­­­ngành Nông học (Mã ngành: D620109; chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp).

- Liên kết với các đơn vị đào tạo (Khoa, Viện và Bộ môn) tổ chức và quản lý đào tạo cho các ngành, chuyên ngành liên quan (như Phát triển nông thôn; Khoa học học cây trồng; Nông học; Chăn nuôi – Thú y; Nuôi trồng thủy sản; Lâm sinh; Quản lý đa dạng sinh học, .v.v...), theo quy định và sự điều phối của Trường (Phòng Đào tạo).

- Tùy theo yêu cầu của xã hội và năng lực của Trường, các ngành và chuyên ngành liên quan khác hoặc ngành mới sẽ được tuyển sinh hàng năm cho Khoa tại Hòa An với mục đích ưu tiên đào tạo cho khu vực nông thôn.

- Thực hiện các hoạt động có liên quan đến tuyển sinh, mở ngành đào tạo mới, giáo trình, bài giảng, cố vấn học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Hướng dẫn luận văn Đại học và sau Đại học: các chuyên ngành nông học, trồng trọt, chăn nuôi-thú y, thủy sản, phát triển nông thôn,…

 

Đào tạo ngắn hạn

- Nhằm mục đích nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cho cán bộ và nông dân ở ĐBSCL, BM kết hợp với TT Nghiên cứu và Dịch vụ PTNT của Khoa sẽ mở các khóa tập huấn ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội và vùng nông thôn về các lĩnh vực BM đảm trách.

Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu sẽ tập trung vào các vấn đề của BM đảm trách và nhu cầu thực tế đặt ra. Nghiên cứu khoa học chú trọng đến hợp tác với các BM, Khoa, Viện trong và ngoài trường, hợp tác với địa phương và hợp tác quốc tế để nghiên cứu.

- Các lãnh vực nghiên cứu: nông, lâm, ngư, môi trường, các mô hình canh tác (thâm canh, kết hợp và sinh thái) và phát triển nông thôn, …

- Tranh thủ nguồn kinh phí từ các chương trình hợp tác quốc tế, nhà nước, bộ và trường để trang bị thiết bị, kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học.

Chuyển giao khoa học công nghệ

Nhằm mục đích nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cho cán bộ và nông dân ở ĐBSCL, BM kết hợp với các BM khác trong Khoa PTNT sẽ mở các khóa tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội và vùng nông thôn về các lĩnh vực BM đảm trách như:

- Chọn tạo giống lúa (cộng đồng), canh tác lúa chất lượng cao và an toàn (GAP) và sản xuất rau an toàn.

- Kỹ thuật nuôi, sản xuất giống và phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi và thủy sản,

- Các mô hình kết hợp: vườn-ao-chuồng (VAC), VAC-biogas, lúa-thủy sản,

- Xây dựng nông thôn mới

Hợp tác quốc tế

Bộ môn sẽ đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, tranh thủ các mối quan hệ nhằm tăng cường hiệu quả công tác đào tạo và NCKH. Hoạt động này cũng sẽ nâng cao năng lực cán bộ và tạo ra nguồn kinh phí thường xuyên hổ trợ cho các hoạt động của Bộ môn