Hình ảnh

Nhân sự

Trưởng Bộ môn: Ths. Phạm Văn Trọng Tính

Phó Trưởng Bộ môn: Ths. Trần Nguyễn Hải Nam

Thư ký Bộ môn: Ths. Trần Ngọc Quý

 

NHÂN SỰ BỘ MÔN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

MSCB

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm - Học vị

Chuyên ngành

Công việc đãm nhận

Thu điện tử

762

Nguyễn Ngọc Ðệ

1956

Phó giáo sư-Tiến sĩ

Nông nghiệp

GVC-Phó Trưởng Khoa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2525

Cao Quốc Nam

1973

Tiến sĩ

Sinh học

GV- Phó Trưởng Khoa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2478

Phạm Văn Trọng Tính

1984

Thạc sĩ

Trồng trọt

GV- Quyền trưởng Bộ môn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2477

Nguyễn Thiết

1982

Thạc sĩ

Dinh dưỡng động vật

Ði học nuớc ngoài

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2459

Trần Duy Phát

1966

Thạc sĩ

Phát triển Nông thôn

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8111

Nguyễn Thành Trực

1967

Thạc sĩ

Trồng trọt

Nghiên cứu viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

428

Phan Văn Bình

1969

Trung cấp

Thú y

Kỹ thuật viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2458

Lê Sơn Trang

1972

Đại học

Thủy sản

Nghiên cứu viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2466

Nguyễn Văn Ðoàn

1978

Trung cấp

Thú y

Kỹ thuật viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2457

Tô Công Tâm

1978

Thạc sĩ

Thủy sản

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2456

Trần Nguyễn Hải Nam

1979

Thạc sĩ

Thủy sản

GV - Phó trưởng Bộ môn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2461

Lê Thị Phương Mai

1980

Thạc sĩ

Thủy sản

Giảng viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2566

Trần Ngọc Quý

1981

Thạc sĩ

Phát triển Nông thôn

GV - Thư ký trưởng Bộ môn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2465

Nguyễn Thanh Ðạt

1982

Đại học

Thú y

Kỹ thuật viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2510

Trần Thị Thúy Hằng

1985

Thạc sĩ

Chăn nuôi

Ði học nuớc ngoài

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2510

Trần Thanh Dũng

1985

Thạc sĩ

Chăn nuôi

Giảng viên-P.Bí thư chi đoàn CB

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8984

Châu Quốc Mộng

1986

Đại học

Thủy sản

Kỹ thuật viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2291

Phạm Ngọc Nhàn

1987

Thạc sĩ

Thủy sản

Giảng viên-Bí thư đoàn thanh niên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it