Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

GIỚI THIỆU


Bộ môn Kinh tế - Xã hội Nông thôn trực thuộc Khoa Phát triển Nông thôn (PTNT) có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoặc liên kết với các đơn vị liên quan đào tạo các lớp chuyên ngành và học phần liên quan tại khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ.

1. Đào Tạo

Giảng dạy đại học

-    Bộ môn phụ trách quản lý học vụ 3 chuyên ngành đào tạo chính là: Khuyến nông - PTNT; Phát triển Cộng đồng; và Phát triển Nông thôn.

-    Liên kết với các đơn vị đào tạo (Khoa, Viện và Bộ môn) tổ chức và quản lý đào tạo (liên kết) cho các ngành, chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội nông thôn như Kinh tế Nông nghiệp; Quản trị Kinh doanh; Quản trị Kinh doanh - Marketing; Luật; Quản lý Hợp tác xã; v.v... theo quy định và sự điều phối của nhà Trường - Phòng Đào tạo.

-    Tùy theo yêu cầu của xã hội, đặt hàng của địa phương và năng lực của Trường, các lớp chuyên ngành thích hợp hoặc ngành mới sẽ được tuyển sinh hàng năm cho Khoa tại Hòa An với mục đích ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực nông thôn.

-    Thực hiện các hoạt động có liên quan đến tuyển sinh; mở chuyên ngành đào tạo mới; soạn thảo giáo trình, bài giảng; đảm nhận công tác cố vấn học tập và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Đào tạo ngắn hạn

Với mục tiêu hướng đến phục vụ cộng đồng, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cho cán bộ và nông dân khu vực ĐBSCL, Bộ môn kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ PTNT, các Bộ môn khác thuộc Khoa cũng như các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường chiêu sinh các khóa tập huấn ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội và vùng nông thôn về các lĩnh vực Bộ môn đảm trách. Các khóa huấn luyện Bộ môn thực hiện:

- Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA)

- Phương pháp Khuyến nông có sự tham gia (PTD)

- Giám sát, đánh giá có sự tham gia (PM&E)

- Lập kế hoạch có sự tham gia

- Quản lý Kinh tế hộ

- Kỹ năng tổ chức, điều hành, quản lý Câu lạc bộ/ tổ/ nhóm

- Quản lý hợp tác xã

- Marketing nông nghiệp

- Nông thôn mới

2. Nghiên cứu khoa học

-    Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn tập trung vào các vấn đề thực tiễn và nhu cầu của địa phương liên quan đến định hướng và chuyên môn của cán bộ Bộ môn như phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng, khuyến nông, các vấn đề về kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, biến đổi khí hậu và sự thích ứng của cộng đồng,… Bộ môn chú trọng đến sự hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Trường, hợp tác với địa phương và quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm mở rộng pham vị và nâng cao chất lượng nghiên cứu.

-    Bộ môn cũng tranh thủ tìm kiếm nguồn kinh phí từ các chương trình hợp tác quốc tế, các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, đề tài hợp tác với địa phương và nghiên cứu cấp Trường nhằm hỗ trợ phương tiện và tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Điều này không chỉ hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác.

3. Hợp tác quốc tế

-    Hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và nghiên cứu chuyển giao của Bộ môn. Do vậy, đây là hoạt động mà Bộ môn sẽ chú trọng thúc đẩy nhằm nâng cao năng lực cán bộ và tạo ra nguồn kinh phí thường xuyên hổ trợ cho các hoạt động của Bộ môn.