Năm 2014

Thammacharoen, S. and Nguyen T., et al. 2014. Somatotropin supplementation decreases feed intake in crossbred dairy goats during the early phase of lactation. Small Ruminant. http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2014.07.005

Nguyễn Thiết, Nguyễn Thị Hồng Nhân (2014). Ảnh hưởng của đệm lót sinh học đến sinh trưởng và môi trường chuồng nuôi của gà Tàu Vàng giai đoạn 1-35 ngày tuổi. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. 2: 75-81. Ngày chấp nhận đăng 16/1/2014.

Nguyễn Thiết, Bùi Xuân Mến, Nguyễn Văn Hớn và Nguyễn Thị Hồng Nhân (2014). Ảnh hưởng của nguyên liệu làm đệm lót sinh học đến năng suất và môi trường chuồng nuôi gà Tàu Vàng sinh sản. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi. Ngày được chấp nhận đăng 7/7/2014

Phạm Ngọc Nhàn, Sử Kim Anh và Lê Trần Thanh Liêm (2014). Khảo sát vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang. Tạp chí nghiên cứu khoa học - trường Đại học Cần Thơ 2014: 106-113.

Phạm Ngọc Nhàn, Lê Trần Thanh Liêm, Đỗ Ngọc Diễm Phương (2014).Vấn đề giới trong phân công lao động phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang. Tạp chí nghiên cứu khoa học - trường Đại học Cần Thơ, 33 (2014): 122-127.

Năm 2013

Phạm Ngọc Nhàn, Huỳnh Quang Tín và Trần Thị LinKa (2013). Đánh giá sự cải thiện kiến thức của nông dân qua khóa học tập huấn FFS về tăng cường kỹ năng chọn giống và sản xuất giống cộng đồng tỉnh Hậu Giang năm 2012. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - trường Đại học Cần Thơ 2013: 92-101.

Năm 2012

I. Sách

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đệ, TS Lê Anh Tuấn (2012). Sản xuất lúa và tác động của biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. NXB Tổng Hợp TPHCM.

II. Tạp chí

Nam, C.Q, Be, T.T., Vromant, N. & Ollevier, F. (2012) Investigation of the predation potential of different fish species on brown planthopper (Nilaparvata lugens (Stål)) in experimental rice-fish aquariums and tanks. Crop Protection 38: 95-102.

Nam, C.Q, Duong, L.T., Vromant, N. & Ollevier, F. (2012) Factors affecting fish yield and profit in fish pen culture in flooded ricefields.Aquaculture International 20 (5): 827-845.

Nguyen Thi Hong Nhan and Nguyen Thiet (2012). Effects of Tithonia diversifolia, Trichanthera gigantea and Psophocarpus scandens on growth rate and digestibility in growing goats; In: Proceedings of the International Conference "Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment", 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam.

Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Trong Ngu, Nguyen Van Hon and Nguyen Thiet (2012). Effects of partial defaunation and different protein supplement sources on rumen cellulolytic bacteria and methanogens investigated by real-time PCR. In: Proceedings of the International Conference "Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment", 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam.

Nguyen Trong Ngu, Nguyen Thiet et al. (2012). Effects of calpastain (CAST) polymorphism on carcass and meat quality traits in Mongcai pigs. African Journal of Biotechnology. 11(73): 13782-13787.

Nguyen Thiet, Nguyen Thi Hong Nhan, Somchai Changpongsang, Sumpun Thammacharoen (2012). Effect of bovine somatotropin on milk production, nutrient digestibility and plasma leptin of crossbred lactating goat. In: Proceedings of the First International Conference “ Animal Production and Environment”, 13-14 December 2012, Cantho University, Vietnam.

Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Van Hon, Nguyen Trong Ngu and Nguyen Thiet (2012) Developing Paspalum atratum grass on water logged soil and use for dairy cattle. In: Proceedings of the First International Conference “ Animal Production and Environment”, 13-14 December 2012, Cantho University, Vietnam.

Bui Xuan Men and Tran Thi Thuy Hang (2012).Use of Tra fish by-products and water hyacinth as replacements for protein, minerals and vitamins in diets of laying ducks raised in a biosecure duck-fish system on smallholdings in the Mekong Delta; In: Proceedings of the International Conference "Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment", 6-9 June 2012, Dalat,Vietnam.

Nguyễn Duy Cần, Trần Duy Phát (2012). Đánh giá mức độ đáp ứng theo "Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới" của xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ 2012: 97-107.

Nguyễn Duy Cần, Trần Duy Phát, Phạm Văn Trọng Tính, Lê Sơn Trang (2012). Đánh giá và huy động các nguồn lực của cộng đồng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Viễn, Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ 2012.

Năm 2011

N.D. Can (2011). Guidance sheets for Use of PRA tools and field survey. Working paper. SEI project No. 6765 Sumernet II: Component 2 Delivery of credible research.

N.D.Can (2011). Transformation of Farming systems in costal Mekong Delta: Seeking for better management and sustainability. Presented at the 6th international symposium on Structural transformation of Vietnamese Agriculture and Rural Society in the period of Globalization, Industrialization, Modernization. 14-16 March 2011.

Năm 2010

Can, N.D. et al., (2010). Farmers’ assessment of resource management and farm level technological interventions. In: Hoanh, C.T.et al., Tropical Delta and Coastal Zones: Food production, Cummunities and Environment at the Land – Water interface. CABI Publication. V9. pp 307‐321.

Nguyen Thiet, Nguyen Thi Hong Nhan and La Minh Tuan (2010) Evaluation of Water spinach and Enydra fluctuans for animal waste water treatment and as basal diet of growing rabbits. In: Proceedings in MEKARN Conference Live stock production, climate change and resource depletion. 9 - 11 November 2010 in Pakse, Laos

Năm 2009

I. Sách

TS. Nguyễn Duy Cần, TS. Nico Vromant (2009). PRA Đánh giá nông thôn với sự tham gia của người dân. NXB Nông nghiệp.

TS. Nguyễn Duy Cần, TS. Nico Vromant, ThS. Johan Rock (2009). PTD Phát triển kỹ thuật có sự tham gia. NXB Nông nghiệp.

II. Tạp chí

Nguyen Van Sanh, Nguyen Duy Can (2009). Study on local community institutions to cope with the flood situation of the Mekong region. The sustainable Mekong research network, project no 6591.

Nguyễn Duy Cần, Trần Hữu Phúc, và Nguyễn Văn Khang (2009). Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác trên nền đất lúa vùng ngọt hóa Gò Công, Tiền Giang. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ 2009:12 316-355.

Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Văn Khang (2009). Phân tích và đánh giá sự thay đổi về sản xuất và đời sống của nông dân ở vùng ngọt hóa Gò Công, Tiền Giang. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ 2009:12 365-374.

Nguyễn Duy Cần, Nico Vromant (2009). Đánh giá sự chấp nhận của phương pháp phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD) trong chuyển giao công nghệ ở ĐBSCL. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ 2009:12 123-133.

Năm 2008

Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Trong Ngu, Nguyen Thiet, TR Preston and R A Leng. (2008) Effects of drenching soybean oil and fish oil on intake, digestibility and performance of cattle fattening in the Mekong Delta, Vietnam. Livestock Research for Rural Development. 20:7.

Nguyễn Duy Cần, Nico Vromant (2008). Khuyến nông có sự tham gia ở ĐBSCL: con đường và những mốc quan trọng trong tiến trình thể chế hóa PTD. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ 2008:9 95-102.

Năm 2007

Can, N. D., Le Thanh Duong, N. V. Sanh, & Miller, F. (2007). Livelihoods and resource use strategies of farmers in the Mekong Delta. Challenges to sustainable development in the Mekong delta: regional and national policy issues and research needs. The Sustainable Mekong Research Network, Bangkok, 69-98.

Bosma, R.H., Nam, C.Q., Udo, H., M.J. & Verreth, J.A.J. (2007) Assessing farmers' motives for livelihood diversification in the Mekong Delta: Household life cycle, Virtual farm size, and index of integration. In: van der Zijpp, A.J., Verreth, J.A.J., Tri, L.Q., van Mensvoort, M..E.F., Bosma, R.H. and Beveridge, M.C.M. (Eds), Fish pond in farming systems. Wageningen Academic Publishers, ISBN: 978-90-8686-013-5, pp. 261-269.

Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Trong Ngu,Nguyen Thiet, Preston T R and Leng R. (2007) Determination of the optimum level of a soybean oil drench with respect to the rumen ecosystem, feed intake and digestibility in cattle. A Livestock Research for Rural Development. 19:117.

Nguyen Thiet, Nguyen Thi Hong Nhan and Preston T R. (2007) Enydra fluctuans and water spinach (Ipomoea aquatica) as agents to reduce pollution in pig waste water. In: Proceedings MEKARN Regional Conference 2007: Matching Livestock Systems with Available Resources (Editors: Reg Preston and Brian Ogle), Halong Bay, Vietnam, 25-28 November 2007.

Năm 2006

Can, N. D., Dung, L. C., & Tuong, T. P. (2006). Comparing livelihood and resource-use strategies of farmers within and outside the salinity protected area of Bac Lieu Province (Vol. 10). Vietnam. Working Paper: Act. 1.1 b, CPWF Project.

H.Q. Tin, N.N. De, R. van Treuren and L. Visser (2006). Analysis of spatial and temporal variation of the farmers’ rice variety Tai Nguyen under changing cropping systems in the Mekong Delta, Vietnam. Plant Genetic Resources Newsletter, 2006, No. 146, pp. 49-55.

Năm 2005

Duong, L. T., Can, N. D., & Phan, T. T. (2005). Current status of integrated crop-animal systems (ICAS) in Vietnam: a case study in the Mekong Delta. Integrated crop-animal systems in Southeast Asia: Current status and prospects. IRRI Limited Proceedings, (11), 46-62.

Nguyen Ngoc De and Kotaro Ohara (2005). Participatory approaches for Crop improvement in the Mekong Delta of Vietnam. Journal of Rural and Food Economics, Vol. 51 No. 2, pp. 41-52. June 2005, Japan.

Nguyen Ngoc De, T. Uchiyama and K. Ohara (2005). VietnamAgricultural Extension: Its roles, Problems and Opportunities. The Bulletin of the Faculty of Bioresources, Mie University, Japan, No. 32, pp. 79-94. March 31 2005.

Nguyen Ngoc De and Kotaro Ohara (2005). Present Situation and Problems of Sustainable Agriculture in the Mekong Delta, Vietnam – Focusing on IPM Technology. Annuals of Field Research and Technology, Mie University, Japan, No. 2-3. pp. 15-29.

Nguyen Ngoc De and Kotaro Ohara (2005). Roles of Advanced Farmers in Agriculture and Rural Development in the Mekong Delta, Vietnam. Journal of Rural Problems, Vol. , No. , The Association for Regional Agricultural and Forestry Economics, Japan.

Nguyen Ngoc De(2005). Farmer activities and supporting systems in rural development: An empirical approach in the Mekong Delta, Vietnam. PhD. Thesis Graduate School of Bioresources, Mie University, Japan.

Nguyễn Duy Cần (2005). Đánh giá thực trạng và phân tích các hệ thống canh tác trong vùng chuyển đổi cơ cấu sản xuất tỉnh Cà Mau: Phân tích khung sinh kế bền vững. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ 2005 :4 173-182.

Năm 2004

Nguyen Ngoc De, Vo-Tong Xuan and Kotaro Ohara (2004). Farmer-originated technologies in integrated farming systems development in the Mekong Delta. In: The Development of Agriculture and Sustainable Farming Systems in the Mekong Delta. Ryuichi Yamada (editor). TRE Publishing House. Pp. 78-100.

Nguyen Ngoc De and Kotaro Ohara (2004). Participatory approaches in rice breeding in the Mekong Delta of Vietnam. Proceedings of World Rice Research Conference, Tsukuba, Japan, 4-8 December 2004. (In press).

Vromant, N., Nam, C.Q., Chau, N. T. & Ollevier, F. (2004) Survival rate and growth performance of Cyprinus carpio L. in intensively cultivated rice fields. Aquaculture Research 35: 171-177.

Năm 2003

Nguyen Ngoc De, L.X. Thai and P.T. Phan (2003). Selection of suitable rice varieties for monoculture and rice-shrimp farming systems in the Mekong Delta of Vietnam. In: Rice-shrimp farming in the Mekong Delta: biophysical and socioeconomic issues. N. Preston and H. Clayton (editors). ACIAR Technical Reports 52. Published by Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra. Pp. 53-69.

Nguyen Ngoc De et al. (2003). A role for Diversity fairs: Experiences from Nepal and Vietnam. Strengthening local management of agricultural biodiversity. Conservation and sustainable use of agricultural biodiversity. A sourcebook, published by CIP-UPWARD-International Potato Center – Users’ Perspectives with Agricultural Research and Development in collaboration with GTZ, IDRC, IPGRI and SEARICE, pages 271-276.

L. N. Trinh, J.W. Watson, N.N. Hue, N.N. De, N.V. Minh, P. Chu, B.R. Sthapit, P.B. Eyzaguirre (2003). Agrobiodiversity conservation and development in Vietnamese home gardens. Agriculture, Ecosystems and Environment 97 (2003) 317-344. ELSEVIER Publisher.

Vo Minh Hai, Huynh Quang Tin and Nguyen Ngoc De (2003). Agromorphological variation of Mon Sap (local cultivar) taro populations in the Mekong Delta, Vietnam: role of on-farm conservation. In: On-farm management of agricultural biodiversity in Vietnam. Proceedings of a Symposium 6-12 December 2001, Hanoi, Vietnam. H.D. Tuan, N.N. Hue, B.R. Sthapit and D.I Jarvis (editors). Published by International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. Pp. 28-32.

Vo Minh Hai, Huynh Quang Tin and Nguyen Ngoc De (2003). Agromorphological variation of Trang Tep (local cultivar) rice populations in the Mekong Delta, Vietnam: role of on-farm conservation. In: On-farm management of agricultural biodiversity in Vietnam. Proceedings of a Symposium 6-12 December 2001, Hanoi, Vietnam. H.D. Tuan, N.N. Hue, B.R. Sthapit and D.I Jarvis (editors). Published by International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. Pp. 72-77.

Nguyen Ngoc De and Vo Minh Hai (2003). Seedflow monitoring for major crops in Dai An, Tra Cu, Tra Vinh province, 1988-2001. In: On-farm management of agricultural biodiversity in Vietnam. Proceedings of a Symposium 6-12 December 2001, Hanoi, Vietnam. H.D. Tuan, N.N. Hue, B.R. Sthapit and D.I Jarvis (editors). Published by International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. Pp. 93-98.

Nguyen Ngoc De and Nguyen Hong Tin (2003). Gender role in on-farm management of biodiversity: a case study in Nhon Nghia, Chau Thanh, Can Tho, Vietnam. In: On-farm management of agricultural biodiversity in Vietnam. Proceedings of a Symposium 6-12 December 2001, Hanoi, Vietnam. H.D. Tuan, N.N. Hue, B.R. Sthapit and D.I Jarvis (editors). Published by International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. Pp. 104-116.

Năm 1998 -2002

Nguyen Duy Can, 2002. Development of Agricultural Systems in the Mekong Delta of Vietnam: Current rice cultivation and problems involved. Presented at the International Workshop on GMS water environment held at Asian Institute of technology, Bangkok, Thailand, August 22-23, 2002.

Vromant, N., Nam, C.Q. & Ollevier, F. (2002) Growth performance and use of natural food by Oreochromis niloticus (L.) in polyculture systems with Barbodes gonionotus (Bleeker) and Cyprinus carpio (L.) in intensively cultivated rice fields. Aquaculture research 33: 969-978.

Vromant, N., Nam, C.Q. & Ollevier, F. (2002) Growth performance of Barbodes gonionotus (Bleeker) in intensively cultivated rice fields.Aquaculture 212: 167-178.

Vromant, N., Nam, C.Q. & Ollevier, F. (2001) Growth performance of Trichogaster pectoralis Regan in intensively cultivated rice fields.Aquaculture Research32: 913-921.

Nguyen Ngoc De (2000). Agro-ecosystem factors: data collection and analysis. In: Conserving agricultural biodiversity in situ: A scientific basis for sustainable agriculture. Published by International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Proceedings of IPGRI meeting, Pokkhara, Nepal, 5-12 July 1999. Edited by D. Jarvis, B. Sthapit and L. Sears, Rome, Italy, p. 41.

Nguyen Ngoc De (2000) Seed supply systems: data collection and analysis. In: Conserving agricultural biodiversity in situ: A scientific basis for sustainable agriculture. Published by International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Proceedings of IPGRI meeting, Pokkhara, Nepal, 5-12 July 1999. Edited by D. Jarvis, B. Sthapit and L. Sears, Rome, Italy, pp. 165-168.

Nguyen Ngoc De (2000). Adding benefits: Participatory Plant Breeding (PPB), Seed networks and grassroot strengthening. In: Conserving agricultural biodiversity in situ: A scientific basis for sustainable agriculture. Published by International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Proceedings of IPGRI meeting, Pokkhara, Nepal, 5-12 July 1999. Edited by D. Jarvis, B. Sthapit and L. Sears, Rome, Italy, pp. 210-213.

Nguyen Ngoc De (2000). Linking the national genebank of Vietnam and farmers. In: Participatory approaches to the conservation and use of plant genetic resources. E. Friis-Hansen and B. Sthapit (editors). Published by International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. Pp. 62-68.

Nguyen Ngoc De (2000). Crop improvement at community level in Vietnam. In: Participatory approaches to the conservation and use of plant genetic resources. E. Friis-Hansen and B. Sthapit (editors). Published by International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. Pp. 103-110.

D.I Jarvis, L. Myer, H. Klemick, L. Guarino, M. Smale, A.H.D. Brown, M. Sadiki, B. Sthapit and T. Hodgkin (2000). A training guide for in situ conservation on-farm. Version 1. Published by International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. Nguyen Ngoc De contributed to 4 chapters. Chapter 3: Agroecosystem factors: natural and farmer-managed (pp. 31-48); Chapter 6: Seed systems (pp. 95-106); Chapter 8: Getting started: preparation, site selection and participatory approaches (pp. 119-131) and Chapter 10: Enhancing the benefits for farmers from local crop diversity (147-161).

Rothuis, A.J., Nam, C.Q., Richter, C.J.J., & Ollevier, F. (1998) Polyculture of silver barb, Puntius gonionotus (Bleeker), Nile tilapia,Oreochromis niloticus (L.) and common carp, Cyprinus carpio L., in Vietnamese ricefields: fish production parameters. Aquaculture Research29: 661-668.

Số lượt truy cập

205336
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
469
1204
12870
205336

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn