NHÂN SỰ

Quyền Trưởng Bộ môn: ThsNguyễn Văn Nay

Phó Trưởng Bộ môn: Ths. Võ Hồng Tú

Thư ký Bộ môn: Ths. Nguyễn Đỗ Như Loan

Tổ trưởng Công đoàn: Ths. Đặng Vũ Kim Chi 

Nhân sự Bộ môn Kinh tế - Xã hội Nông thôn 

TT

Họ và tên

Nữ

Học hàm, học vị

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

Thư điện tử

1

Nguyễn Duy Cần

 

PGS. TS.

Hệ thống canh tác; phát triển nông thôn; khuyến nông; phát triển nông nghiệp bền vững; phân tích, đánh giá tổn thương sinh kế; phát triển cộng đồng và nông thôn mới

ndcan@ctu.edu.vn

2

Đặng Vũ Kim Chi

x

ThS

 

dvkchi@ctu.edu.vn

3

Lê Văn Dễ

 

ThS

 

lvde@ctu.edu.vn

4

Võ Hồng Dũng

 

ThS

 

vhdung@ctu.edu.vn

5

Đỗ Văn Hoàng

 

ThS

 

dvhoang@ctu.edu.vn

6

Nguyễn Đỗ Như Loan

x

ThS

 

ndnloan@ctu.edu.vn

7

Nguyễn Văn Nay

 

ThS

Xã hội học, phát triển cộng đồng, khuyến nông

nvnay@ctu.edu.vn

8

Trần Quốc Nhân

 

ThS

 

tqnhan@ctu.edu.vn

9

Nguyễn Thùy Trang

x

ThS

 

nttrang@ctu.edu.vn

10

Võ Hồng Tú

 

ThS

 

vhtu@ctu.edu.vn

 

GIỚI THIỆU

Bộ môn Kinh tế - Xã hội Nông thôn trực thuộc Khoa Phát triển Nông thôn (PTNT) có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoặc liên kết với các đơn vị liên quan đào tạo các lớp chuyên ngành và học phần liên quan tại khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ.

  1. Đào Tạo

Giảng dạy đại học

-    Bộ môn phụ trách quản lý học vụ 3 chuyên ngành đào tạo chính là: Khuyến nông - PTNT; Phát triển Cộng đồng; và Phát triển Nông thôn.

-    Liên kết với các đơn vị đào tạo (Khoa, Viện và Bộ môn) tổ chức và quản lý đào tạo (liên kết) cho các ngành, chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội nông thôn như Kinh tế Nông nghiệp; Quản trị Kinh doanh; Quản trị Kinh doanh - Marketing; Luật; Quản lý Hợp tác xã; v.v... theo quy định và sự điều phối của nhà Trường - Phòng Đào tạo.

-    Tùy theo yêu cầu của xã hội, đặt hàng của địa phương và năng lực của Trường, các lớp chuyên ngành thích hợp hoặc ngành mới sẽ được tuyển sinh hàng năm cho Khoa tại Hòa An với mục đích ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực nông thôn.

-    Thực hiện các hoạt động có liên quan đến tuyển sinh; mở chuyên ngành đào tạo mới; soạn thảo giáo trình, bài giảng; đảm nhận công tác cố vấn học tập và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Đào tạo ngắn hạn

Với mục tiêu hướng đến phục vụ cộng đồng, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức cho cán bộ và nông dân khu vực ĐBSCL, Bộ môn kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ PTNT, các Bộ môn khác thuộc Khoa cũng như các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường chiêu sinh các khóa tập huấn ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội và vùng nông thôn về các lĩnh vực Bộ môn đảm trách. Các khóa huấn luyện Bộ môn thực hiện:

- Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA)

- Phương pháp Khuyến nông có sự tham gia (PTD)

- Giám sát, đánh giá có sự tham gia (PM&E)

- Lập kế hoạch có sự tham gia

- Quản lý Kinh tế hộ

- Kỹ năng tổ chức, điều hành, quản lý Câu lạc bộ/ tổ/ nhóm

- Quản lý hợp tác xã

- Marketing nông nghiệp

- Nông thôn mới

  1. Nghiên cứu khoa học

-    Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn tập trung vào các vấn đề thực tiễn và nhu cầu của địa phương liên quan đến định hướng và chuyên môn của cán bộ Bộ môn như phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng, khuyến nông, các vấn đề về kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, biến đổi khí hậu và sự thích ứng của cộng đồng,… Bộ môn chú trọng đến sự hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Trường, hợp tác với địa phương và quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm mở rộng pham vị và nâng cao chất lượng nghiên cứu.

-    Bộ môn cũng tranh thủ tìm kiếm nguồn kinh phí từ các chương trình hợp tác quốc tế, các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, đề tài hợp tác với địa phương và nghiên cứu cấp Trường nhằm hỗ trợ phương tiện và tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Điều này không chỉ hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác.

  1. Hợp tác quốc tế

-    Hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và nghiên cứu chuyển giao của Bộ môn. Do vậy, đây là hoạt động mà Bộ môn sẽ chú trọng thúc đẩy nhằm nâng cao năng lực cán bộ và tạo ra nguồn kinh phí thường xuyên hổ trợ cho các hoạt động của Bộ môn.

 

ĐÀO TẠO

  1. Ngành, chuyên ngành đào tạo đại học:

Bộ môn đảm nhận đào tạo ngành Phát triển Nông thôn (Mã ngànhD620116) bao gồm 2 chuyên ngành: Phát triển Nông thôn và Khuyến nông. Ngoài ra, Bộ môn còn quản lý các ngành đào tạo tại Hòa An bao gồm Quản trị kinh doanh, Luật hành chính và Ngôn ngữ Anh.

1.1. Phát triển nông thôn (do Viện Nghiên cứu và Phát triển đồng bằng sống Cửu Long quản lý)

Thông tin chung

- Khối thi tuyển sinh: A, A1, B; chỉ tiêu dự kiến: 80.

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 120.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Phát triển nông thôn.

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo kỹ sư chuyên ngành PTNT, có kiến thức đủ rộng (kỹ thuật, kinh tế, xã hội...) có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL.

- Có khả năng nghiên cứu, hoạch định chính sách, phán đoán, tư duy được tình hình PTNT để thực hiện các hoạt động kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn, đảm bảo duy trì và phát triển bền vững đời sống văn hóa nông thôn của vùng ĐBSCL.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng làm việc ở các Sở, Ban, Ngành các tỉnh (thành phố); tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, nghiên cứu thị trường, điều hành sản xuất trong các cơ sở sản xuất có liên quan đến nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Có thể tham gia vào các nghiệp vụ kinh tế phù hợp với ngành nghề công tác sau này.

1.2. Khuyến nông (do Khoa Phát triển nông thôn quản lý, đào tạo ở Hòa An)

Thông tin chung

- Khối thi tuyển sinh: A, A1, B; chỉ tiêu dự kiến: 80.

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 120.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp: Phát triển nông thôn.

- Tên chuyên ngành trên bảng điểm: Khuyến nông.

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo kỹ sư chuyên ngành Khuyến nông - PTNT, có kiến thức đủ rộng (kỹ thuật, kinh tế, xã hội, khuyến nông...) có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL.

- Có khả năng nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nông thôn, thực hiện các hoạt động kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn, góp phần phát triển bền vững nông thôn vùng ĐBSCL.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng làm việc ở các Sở, Ban, Ngành các tỉnh (thành phố); Chi cục Phát triển Nông thôn, các cơ quan khuyến nông, khuyến ngư, nghiên cứu thị trường, điều hành sản xuất trong cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Có thể tham gia vào các nghiệp vụ kinh tế phù hợp với ngành nghề công tác sau này. 

Chương trình đào tạo

 

Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại:(84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079 - Fax: (0293) 398 2857
Email: kptnt@ctu.edu.vn